Kiralama Koşulları

GENEL KİRALAMA ŞARTLARI

İş bu sözleşmenin ön yüzünde plaka ve modeli belirtilen aracı ( bu sözleşme ''Araç'' olarak adlandırılacaktır. Hill Rent A Car - PEREN OTOMOTİV TURİZM SAN. VE  LTD. ŞTİ. (bu sözleşmede ''Kiralayan'' olarak adlandırılacaktır.) aynı sayfada kiralamıştır. İş bu sözleşmeyi imzalayarak kiralama şartlarını ( Kira bedeli, Dönüş istasyonu ve Kiralama adresi vb.) kabul ettiğini ve kira bedelini ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
1-Kiracı Aracı tüm teknik teçhizat ve evraklarını tam ve eksiksiz olarak teslim aldığını kabul eder. Aracı; Kiracıdan Kiralayanın kiraladığı yerde veya sözleşme üzerinde belirttiği başka bir yer, belirttiği tarih ve saatte geri tesliminde bunları tam ve eksiksiz teslim edecektir.
2-Kiracı aracı mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını ve vasıtada hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesinde belirtilenler dışında).
3-Kiracı aracı aşağıdaki durum ve amaçlar için kullanamaz:
a) T.C. Gümrük ve ilgili diğer kanunların yasakladıklarının her ne şekilde olursa olsun taşınması.
b)T.C. Kanunlarınca suç sayılabilecek şekilde ve diğer gayri kanuni işlerde kullanılması.
c)Açık veya gizli gelir karşılığında izin almaksızın yolcu veya mal taşınması.
d)Kiralayanın izni olmadan başka vasıtaları veya nesneleri çekme, taşıma veya itme işlerinde kullanılması.
e)Otomobil yarışlarında kullanılması (Ralli, Sürat denemesi vs.)
f)Alkol ve herhangi bir uyuşturucu alınarak kullanılması.
g)Araç yurtdışına çıkartılamaz.
4-Araç sadece en az 1 senelik geçerli bir sürücü belgesi sahibi, adı soyadı sözleşme üzerinde belirtilen şahıs tarafından kullanılacaktır. Ek sürücüler önceden kiralayana yazılı olarak bildirilmeli ve ek sürücülerin isim ve sürücü ehliyeti bilgileri kira sözleşmesinde belirtilmelidir. Her bir ek sürücü için ek ücret kiralayan uygun görmediği kişilere Aracı kiralamamak hakkını hiçbir açıklama yapmak zorunda olmaksızın saklı tutar.
5-Kiracı aşağıda belirtilenleri ödemekle yükümlüdür.
a)Toplam kira bedelini Kira Sözleşmesi üzerinde belirtilen fiyatın kiralanan gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanmak kaydı ile kanunen uygulanan vergiler (KDV vb. peşin olarak)
b)Kira sözleşmesi üzerinde paraflamak kaydı ile kabul edilen CDW (Hasar Sorumluluk Kaydı),PAI (Ferdi Kaza Sigortası), TP (Hırsızlık Sigortası) sigortalarına ait toplam bedelleri (beher gün toplam sigorta tutarlarının toplam kira günü ile çarpılması ile elde edilir.
c)Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek ekstra ücretler; Araç yalnız gidiş için kiralanmışsa veya Kiralayanın yazılı izni olmadan başka bir yerde bırakmışsa kiralanan yerde bırakılan yere kadar kat edilen her kilometre için cari ücret tarifesine göre bir ücret, Çocuk koltuğu, aracı dolu depo teslim aldığından kiralama sonunda iade ederken dolu teslim etmemesi durumunda Kira Sözleşmesinde belirtilen yakıt bedeline ek olarak kiralayanca serbestçe belirlenecek hizmet bedeli,
d)Kiralama sırasında kaza yapmışsa ve CDW kabul edilmişse sorumlu olduğu tutarı, fakat herhangi bir kaza durumunda Kiracıya yapılan testler sonucunda alkol, uyuşturucu kullanımı veya Trafik kural ve kaidelerine aykırı kullanım tespiti sonucu ceza verilmişse kiralayan; Kiracıdan oluşan tüm hasar, tamir, işten yoksun kalma bedeli ve masrafları, ayrıca tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla isteme hakkı kazanır.
e) Kiralama sırasında araç çalınırsa veya Kiracı TP'yi kabul etmediği takdirde, aracın veya çalışanın donanımın bedeli güncel satın alma maliyeti üzerinden ödemekle yükümlüdür.
f)Kiralayanın kusuru olmaksızın kiralama süresi içinde veya bu süreye bağlı olarak tüm para cezaları ( Trafik Cezası, OGS/HGS ile köprü ve/veya Otoyol Geçiş İhlalleri dahil olmak üzere) ve bunlara bağlı olarak tüm mahkeme masraflarını,
g)Kiracının iş bu sözleşme gereğince yapması gereken ödemeleri tahsili için kiralayanın yaptığı masraflar,
h)Kiralayanın kusuru olmaksızın kiralama süresi içinde veya bu süreye ve bağlı olarak tüm para cezalarını ve tüm mahkeme masrafları,
i)Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarı ile kiralama sonunda çıkması muhtemel ekstralar için bit ön ödeme kiracından istenir.
6-Kiracı vasıtayı güvenliğini sağlayacak şekilde kapalı ve kilitli bir şekilde park etmekte yükümlüdürler. Aracı çalınması halinde araca ait anahtar, ruhsat ve sigorta belgelerini kiralayana iade edecektir. 45 gün içinde araç hasarsız bir şekilde bulunduğu takdirde kiralayan vasıtanın bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini 45 gün içinde bulunmadığı takdirde kiralayan rayiç bedelini, aracın hasarlı olması halinde de ayrıca hasar bedelini kiracıdan talep etme hakkına haizdir.
7-Kiracı vasıtayı teslim anında vasıtaya ait resmi belgeleri iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.
8-Vasıta herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alıkonması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin her türlü harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından kiracıdan istenir.
9-Kira süresi içerisinde aracın bakım ve onarım sorumluluğu ve yakıt kiracıya aittir. Periyodik bakım ve eskitmeden dolayı yapılacak tamirat, yedek parça ve lastik yapım ve değiştirme masrafları donma ve benzer olaylar nedeniyle ortaya çıkan hasar, zarar ve taşıma, çekme ücretleri kiracıya ait olup tamirat süresince kiradan kaldığı günler geçerli tarife ve tamirat masrafları da dahil kiracı tarafından peşinen ödenir ve kiralayana ibra edilir.
10- Kiracı kendisi ve başkası tarafından kira süresi içinde, önce veya vasıtanın kiralayan tesliminde sonra vasıtanın içinde veya üzerinde bırakılan herhangi bir malın kaybından ve hasarından doğacak herhangi bir sorumluluktan bunlarla ilgili masraflarda dahil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
11-Asgari kiralama süresi bir gündür. Bir günlük kira 24 saattir. Haftalık kira süresi 7 gündür. Aylık kira süresi 30 gün üzerinden hesaplanır.
12-Kiralayan, bir sebep göstermek ve tazminatı ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman feshedebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
13-Her halükarda kiracı veya kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminatı haklarının takibinde birbirine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirine vekalet vermek ve de dava haklarını temlik etmek zorunda olup yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılacaktır.
14-Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir temlik ve terhin edemez veya bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde ayrkırılık kiralayana tazminat isteme hakkı doğurur.
15-3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.
16-Kiracı kasko bağışıklığı günlük primini ödemesi halinde vasıtaya gelebilecek hasarlardan korunmuş olup bu ahvalde kiracının sorumluluğu olmayacaktır. Ancak kiracı kasko sigorta koşullarına uymayan hareketi sebebiyle hasarların ödemesinden sorumlu olacaktır. Aracın iş kaybı kasko sigortası kapsamına girmez. Ayrıca kiracıdan talep edilir. Kiracı ve Sigorta şirketinin çıkarlarını korumak ve kasko sigortasından faydalanabilmek için kiralayan;
a)Kazayı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makama bildirerek ( şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma vb.) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirtilen bir kaza raporu ve tespit zaptı ve benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı kiralayana en geç 24 saat içerisinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.
b)Kazaya karışmış kişilerin ve varsa tanıkların isim ve adreslerini almak,
c)Kiracı doktor raporuyla saptanmış engelleyici bir durum yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir. Kiracının kusuru oranında kiralayan kiracıdan talep hakkını her zaman mahfuz tutar. Vasıtadan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlık vb.) halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışındadır ve kiracıdan sorumluluğu altındadır.
d)Bütün sigortalar, hasar teminatı ve bağışıklık kira sözleşmesinde belirtilen süre içinde geçerlidir. Kiralayanın yazılı izni olmadan yapılan süre uzatmalarında kiracı hiçbir hak talebinde bulunamaz. Bu durumda tüm sorumluluk kiracıya aittir.
e)Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verdiği ve kiracıya atfı kabil herhangi bir kusurun bulunmadığı kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan kiracı sorumlu değildir.
f)Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, tahsil edemediği zarar vasıtanın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.
g)Lastik tamirleri, far ve cam kırılmaları teminat kapsamı dışındadır.
17)Taraflar arasında yazılı olarak yapılmadıkça hüküm ve şartlardaki bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür. Bu sözleşme kiralayan ve kiracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek tüm diğer söz ve sözleşmelerden ve protokollerden önce uygulanır.
18)Kiralama bedelinin tamamen veya kısmen kiracı tarafından ödenmemesi halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın ödenmeyen tutar üzerinden aylık %15 oranında faiz talep edilir.
19)İş bu sözleşmenin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu takdirde orijinal nüsha geçerlidir.
20)Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlık İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra dairelerinde Türk Hukukuna göre çözümlenir.


Whatsapp Telefon